<< vissza az Kicsák György parochus kezdőoldalára

Egyházközösségünk története / hun

Historia Domus

Egyházközségünk története

Kelt 2000-ben

A városról ( előtörténet)

Tiszaújváros, az egykori Leninváros helyén 1950 előtt az idősek elmondása szerint gazdák földjei, vizenyős, szikes területek, kisebb tavak voltak. A várostól D-i irányban elhelyezkedő Tiszaszederkény falu azonban ismert település már a középkortól kezdődően. A reformáció hamar teret nyert, Szederkényben az 1600 - as években már református prédikátor működött. A reformátusok úgy tartják, hogy templomuk Lórátffy Zsuzsanna erdélyi fejedelemasszony segítségével épült.

 

A város több lépcsőben épült., de meghatározó, hogy előbb mindig egy ipari egység készült el, majd a működtetéshez szükséges kezelő személyzet lakóházai.

 Először a ma már amerikai tulajdonban lévő Tiszapalkonyai Hőerőmű épült föl és mellette az erőmű lakótelep. Ez a városrész ma is teljesen külön létezik, mintegy öt kilométerre a várostól. 

 

A város legnagyobb mértékű gyarapodását a vegyipar fejlődése idézte elő. A TVK építése az 1960 as években, a Finomító pedig 1970- es években történt. Az ide érkezőmunkások viszonylag jó színvonalon éltek.

A város folyamatosan fejlődött, lakossága az 1980-as években megközelítette a 20 ezer főt.

Ebben a világban azonban az egyháznak nem sok lehetősége volt létezni, hisz a szocialista rendszer egyik kirakat városa volt. A ragaszkodó hívek lelki életüket a szomszédos településeken, valamint a hazalátogatások alkalmával gyakorolták. A veszély azonban fenn állt, ha később kitudódott egy egyházi esküvő, keresztelés, az pártfegyelmit vont maga után.

 

A lakóházak a gyárak építésével folyamatosan nőttek ki a szántóföldekből. Az első épületeket - a mai Szederkényi út kockaházait - abban az időben számozták. Az átlag életkor az 1960 -as években 27 év volt! Jól felszerelt iskolák épültek, a kicsik számára pedig bölcsődék és óvodák. A nők a szülés után a lehető leghamarabb visszamentek dolgozni, a gyerekeket bölcsődébe adták. Az iparban dolgozók fizetése magasan volt tartva a mezőgazdasági keresetekhez képest, valamint rendszeres jutalomban részesültek. Ezen felül a munkás ünnepeken hangulatjavító juttatást is kaptak Így az itt élők életkörülményei sokkal jobbak voltak az átlagosnál. Elmondások szerint minden évben a szabadság idején a volt szocialista országok valamelyikében nyaraltak, ahová saját kocsijukkal mentek. Anyagilag tehát jól éltek.

A rendszerváltás előtti években már egyre nagyobb szociális gond jelentkezett. A munkások bére a magas inflációban egyre kevesebbet ért. A város a Leninváros nevet 1991-ben rendezett népszavazáson Tiszaújvárosra változtatta.

 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAKÍTÁSA

A rendszerváltás előtt, mint azt fentebb említettem, nem volt könnyű a városban lelkipásztori tevékenységet végezni. A kereszteléseket háznál, vagy a nagyszülőknél végeztették a bátrabbak. A görög katolikus híveket Szabó Péter sajószögedi parochus látta el, aki nyilvántartást is vezetett. Ez azonban csak az enyhe diktatúra éveiben ( 1985 után ) lehetett, korábban  veszélyes lett volna. Ebben az időben egyre többen jártak át Sajószögedre szertartásokra.

 

A rendszerváltás nagy pillanata lélektanilag sokat jelentett az itt élő keresztény embereknek. A sajószögedi Historia Domusban található egy leírás az 1991 június 30-án történt, szovjet csapatkivonást megünneplő rendezvényről, melyet Leninváros főterén az MDF aktivistái szerveztek. A görög katolikus parochus Szabó Péter atya és a hívek a "velünk az Isten " kezedetű éneket ( Izajás éneke ),és a nagy Doxológiát énekelték könnyek között az egykori Lenin szobor talapzata mellett, melynek helyén ekkor már magyar zászló volt.

 

1990-től Péter atya rendszeresen járt a városba szertartásokat végezni. A hétköznapi Liturgiákat egy ideig az MDF irodában, majd a Derkovits Művelődési Központáz egyik termében, majd a házasságkötő teremben. A létszám kezdetben néhány fő volt, de a lelkesedésük és akaratuk nem hiányzott.

 

1991 augusztus 11-én kérték a megyéspüspököt, hogy alapítsa meg az önálló tiszaújvárosi egyházközséget, és mielőbb küldjön papot is a városba, ők vállalják az eltartását. Megalakították a templomépítő bizottságot, s előre gondolkodva, közérdekű kötelezettség vállalási számlát nyitottak, mely ebben az időben adókedvezmény lehetőséggel járt.

A kérésre a Hajdúdorogi Püspök 1782/1991. levéltári számú, 1991. november 15-én kelt okiratában megalapította a Tiszaújvárosi Görög katolikus Egyházközséget.

A parókiához a következő települések tartoznak: Tiszaújváros, Polgár, Tiszapalkonya, Újtikos, Tiszagyulaháza, Görbeháza, Újszentmargita, Egyek.

Ehhez meg kell jegyezni, hogy az új egyházközség teljes területe "feltöretlen ugar", hisz korábban ezen települések egyikén sem volt - kivéve Tiszaújvárosban egy éve - görög katolikus szertartású egyházi élet.

Az egyházközség lelki vezetését Szabó Péter atya 1992. szeptember 1-ig látta el, e naptól a megyéspüspök Vatamány Sándor személyében új szervezőlelkészt küldött a városba.

 

Az új szervező lelkész - aki elsőként lakik a városban érkezése előtt a hívek 2 szobás lakást vásároltak ( Szederkényi út 7. II/ 2 ) a család elhelyezésére.

Vatamány Sándor ez évben végzett a nyíregyházi Szent Athanáz Hittudományi Főiskolán, felesége Kiss Krisztina tanár. Az új lelkész szervezi a híveket, és kicsi ( 6x4 m-es alapú ), bizánci fakápolnát építtet , mely mindössze 15-20 fő befogadására képes.

A képviselő testület és a templomépítő bizottság szorgoskodása eredménye lett a templom és parókia telkének kiválasztása. A három felajánlott lehetőségből a Bartók Béla út- Szent István út kereszteződésében található mellett döntenek. Ezt a 2500 m2- es területet, melyen eddig egy kőzetgyűjtemény állt a város használatra átadta az egyháznak.

A templom és parókia tervezésével Nagy József András miskolci tervező mérnököt bízták meg. Az 1993. októberében elkészült tervet megyéspüspök úr jóváhagyta, és 1994 tavaszán elindulhatott a templom építése.

Sok nehézséggel kellett szembe nézni már a korai fázisban is, mert az építkezés anyagi forrásai nem voltak meg. A Kirche in Not segélyszervezet 60 ezer DM adománya sokat segített, de a helyben a TVK által ígért segítség a gyakori igazgató váltások miatt soha sem érkezett meg. A hívek lelkesen adakoztak, azonban forráshiány miatt 1994 őszén az építkezés meg is állt, a kivitelezést végző NOVA VIA Kft levonult.

1995 tavaszán az építkezés folytatódott, s nyár végére kis hiánnyal elkészültek a külső falak és a tetőzet.

A megyéspüspök 1995. szeptember 1. hatállyal Vatamány Sándort Kisvárdára helyezte segédlelkésznek, helyére Kicsák György kisvárdai segédlelkészt nevezte ki szervező lelkésznek. ( E sorok íróját )

 

Kicsák György 1989-ben, a Római Katolikus Hittudományi Egyetemen végzett, licenciátusi fokozatot ért el. Felesége László Magdolna ugyanitt, mint civil hallgató tanult és szerez diplomát. A költözéskor Marcell, Mercédesz és Barnabás gyermekekkel érkeztünk, ezért kértem a képviselő testületet egy nagyobb lakás megvásárlására. A testület ezt el is határozta, rövidesen sikerült az Árkád sor 4 I/1 alatt 65 m2-es lakást vásárolni, melybe a család és a parókia hivatal 1995 decemberében költözött át.

 

A költözés után nyilvánvalóvá vált az új parochus előtt, hogy a kivitelezést végző cég ellen csődeljárás folyik, s az elvégzett munka kifizetésére sincs meg a fedezet. A megyéspüspök úr ekkor további 15 ezer DM külföldi segélyt adott át a parochusnak, mely még mindig kevés volt. Rövid idő alatt sikerült fölvenni a kapcsolatot a város vezetőivel Farkas Zoltán polgármesterrel és Koscsó Lajos alpolgármesterrel és ez utóbbi kezdeményezésére a város 5 Millió Ft támogatást adott a templomépítés befejezéséhez.

 

A csődeljárás után -1996 tavaszán - a több ajánlattevő közül miskolci Méfisz Kft nyerte el az építészeti befejező munkák kivitelezését. A templom villanyszerelését az akkor TVK-n belüli 33. Sz. Villamos Szerelő cég végezte. A víz gáz- fűtés szerelést a Top - szer Kft. , a burkolást pedig az egri Palatinusz Kft , a tölgyfából készült ajtókat Hajdu János encsi mester, a templom hangosítását és vagyonvédelmét Bolgár László vállalkozó készítette el.

A befejező munkák költsége 8.5 millió Ft volt.

A templom a tervezett 26.5 millió Ft helyett 32.5 millió Ft költségen készült el padozat nélkül, melyre ekkor nem volt pénzünk.

1996 év folyamán megyéspüspök úr, püspöki körlevelében gyűjtést rendelt el a tiszaújvárosi templom építésére, mely felhívásra 150 közösség küldött adományt. ( kb 600 ezer Ft-ot ). Kicsák György néhány nagyobb egyházközségben személyesen mutatott be szent Liturgiát, melyen a templom céljára volt gyűjtés, ezeken 200 ezer Ft adomány gyült össze. Nagyon sok magánszemély, cég, kisebb vállalkozás adott anyagi segítséget a templom befejezéséhez, köszönet érte. A teljes bekerülési költség 15 %-át adták a helybeli hívek, melynek a felét egy család adományozott, Isten áldja meg érte! További 5% -át a magánadományok, 30 % -át a város, 75 ezer DM -t a német egyház, 1 Millió Ft-ot pedig az Egyházmegye adott.

A templom szentelését 1996. augusztus 11-én, 65 áldozópap és sok száz hívő jelenlétében Dr. Keresztes Szilárd megyéspüspök úr végezte.

 

Mivel minden Szent Liturgiában emlékezünk a hajlék alapítóira, legyen ez memento most mindazokra akik e nehéz időkben az egyházunk oszlopai voltak.

 Szabó Péter sajószögedi parókus, a városban elsőként működő áldozópap.

 Vatamány Sándor szervező lelkész (1992- 95) az első helyben lakó lelkész, nevéhez fűződik a szervezés és helybeli adminisztráció kiépítése, a templom tervezése és részben megépítése.

 Kicsák György szerv.lelkész, parókus 1995-től templom befejezője, parókai közösségi ház építője, továbbá működése alatt történt telekrendezés, kerítés és dísztér építés, harangfal építés, templomfestés, ikonosztázion készítés.

 Major Béla ez első képviselő testület világi elnöke, 1996 - ig ,

 Szabados László  gondnoka, 1996 - ig

 Kurencz Sándorné  pénztárosa, 1996- tól gondnok

 Bartha Péter  jegyző 1995-ig

 Onder György  számvizsgálója 1995- ig

 Varga Miklós  számvizsgálója, 1996-ban megerősítve,

 Major Béláné az első képv. testület tagja

 Szabados Lászlóné 

 Firtkóné Balogh Gizella 

 Firtkó András 

 Szilágyi Antalné 

 

 Sándor Vince világi elnök 1996 - 2000 haláláig

 Laskay Istvánné képv .test. tag 1996 - tól

 Papp Mihály 

 Lukács Endre 

 Pregun István 

 Pákh Endre 

  Pákh Endréné 

 Lakatos Jánosné 

 Müllerné Burkus Klára 

 Bubnó György 

 

 Megemlékezünk Vatamány Sándorné tisztelendő asszonyról, aki a híveket éneklésre tanította. Kicsákné László Magdolna pedig a 8 éven át tartó építkezések ideje alatt fáradhatatlanul ellátta a munkásokat, művészeket, később az egyházközség kántora és a karitász csoport vezetője volt.

 

Az Úr adjon az ő földi hajléka építőinek örök hajlékot az Ő boldogságában!

 

A szentelés idején még nem volt a templomban padozat, ezért 1997 évben Nagy József András terve alapján Torkos Zoltán Nyékládházi mesterrel készíttettük el a padozatot. Ennek költsége 1 millió Ft volt.


 

PARÓKIA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉPÍTÉSE


A templomszentelés után azonnal megindult a parókia tervezése. Az eredeti terven a parókia a templom mellé került volna a Szent István útra, ez esetben a 35. sz. útról a városba érkezve az első ház lett volna. A buszpályaudvar nagy zaja és a nagy forgalom, valamint biztonsági okok miatt 1996-ban új terv készült, mely a parókia - közösségi házat a templom szentélye mögé, a Bartók Béla útra helyezte át. Ekkor sikerült a várostól további 600 m2 területet is nyerni, melyen azonban nyárfaerdő volt.

Az építkezés előtt az egyházközség létrehozza a Segítség Egy Jobb Életért Alapítványt azért, hogy e szervezet segítse az anyagi forrás előteremtését, és majd a ház működtetését. Az alapítvány elnöke Sándor Vince volt haláláig.

 A terv püspöki jóváhagyása után az építkezés 1997. május 14-én kezdődött el. A nyárfa erdő egy részének kivágása erős indulatokat váltott ki a városban, melyet a környezetvédők szítottak. A erdész véleménye azonban az volt, hogy ez egész nyárfa erdő vágás érett, előbb- utóbb - veszélyessége miatt az egészet ki kell majd vágatni.

Az építést a legolcsóbb ajánlatot benyújtó Nagy Zoltán hajdúnánási mester nyerte el, úgy hogy ingyen elvállalta a garázs és a harangfal építését.

Az alapítvány sikeresen pályázott a Holland Alapítvány felé, így a közösségi házrész építéséhez 11,5 millió Ft támogatást nyert el. A városhoz és más szervezetekhez benyújtott pályázatokkal további 11 millió Ft - ot sikerült elnyerni, így az építkezés anyagi feltételei megteremtődtek.

A parókia közösségi házzal egy időben fölépült a harangfal és a garázs is, a közös szentelést 1998. augusztus első vasárnapján tartottuk meg.

Az építkezés során a férfiak sok társadalmi munkát adtak, mely segítette az építkezés előhaladását.

Az építmények összes költsége 26 millió Ft volt.

 

1999-ben tovább folytak az építkezések. A telekfeltöltése és parkosítása, kerítés építés, valamint dísztér kialakítása a templom előtt. A kerítés tervét Nagy József András készítette, hogy egységben legyen az épületekkel. A kivitelezést az egri Mélyépítő Kft. Végezte.

A kerítés 2.5 millió Ft-ba, a dísztér 1.2 millió Ft, ba került. A dísznövények fajtáit és helyét a nyékládházi LARIX Kft kertésze javaslatára és terve szerint telepítettük. Az 1997-őszén a D-i oldalon elültetett 100 db Thuja mellé újabb 100 darabot ültettünk el, így a természetes kerítés körbe ért elől is. Tavasszal újra füvesítettük az udvart, mely alá öntöző berendezés került. A kertészeti munkák 800 ezer Ft-ba kerültek.


 

A TEMPLOM FESTÉSE


1999 évben tavasszal kezdődött el a templom festésének tervezése is. A munkára Makláry Zsolt fiatal ikonfestő művészt kértük fel. Kívánságunk volt, hogy a bizánci jegyeket viselő templom külső után a belső is ilyen stílusú legyen. Azt is kifejeztük, hogy nem akarjuk az egész felületet ikonokkal megfestetni. Egyeztetések, valamint a főpásztorral történő többszöri megbeszélés után a megyéspüspök úr jóváhagyta a tervet.

A templom belseje a szentelés előtt műgyanta alapú festékkel lett lefestve, de ezekről az anyagokról csak néhány évtizedes tapasztalat van. Ezért úgy döntöttünk, hogy a már bizonyított szecco technikával fesse meg a művész az ikonokat. Ehhez azonban új, megfelelő felület kellett, ezért eltávolítottunk a műanyag festéket és a vakolat felső rétegét, s helyére új vakolat réteg került a művész utasításai szerint. Ez most plussz költséggel járt, de az így készített festmények több száz éven keresztül bizonyítottak.

Május hónapban állványoztuk be a templomot, és elkezdődött a festék eltávolítás és vakolás, mely augusztus végére készült el.

A művész úr 1999. szeptember hónapban kezdte meg a kupola festését, mely decemberre készült el.

A 2000. - szentév - a festés folytatásával telt el. A művész elkészítette a központi tér képeit, majd a szentély képeit. A díszítő festést e két térben Hinkelmann Tamás mester végezte. A festők a parókia termeiben voltak elszállásolva és kaptak ellátást. A munka egész decemberig folyt.

Külön említést kell tenni a pontos és igényes állványozásról, melyet Nagy István tiszapalkonyai vállalkozó végzett kitűnően. Többször kellett átépíteni, lebontani, alakítani, hogy a munka szervezetten haladjon, ő és emberei mindig rendelkezésre álltak.

 

2001. évben folytatódott a festés. A művész úr a templom hajóinak mennyezeti képeit festette májustól folyamatosan. Nagy szervezettséget igényelt a munkák összehangolása. A díszítő festés mintáinak, színeinek egyeztetése, mely feladatot Anducska Lajos és Fia Anducska Tibor festő mesterek és embereik oldottak meg készségesen, jó lélekkel dolgozva. Az utolsó állvány december hónapban lett lebontva.

 

A templomfestés ideje alatt kiegészítő munkaként először a kupola körüli csatorna készült el, mivel ekkor meg lehetett oldani az állványt belülről kiengedve a felső ablakokon át. Hogy az újonnan készülő képeket az erős napfénytől megvédjük, - a művésszel egyeztetve - az ablakokra még egy katedrálüveg került, hőszigetelt technikával. Ezt a munkát Kiss Imre mezőcsáti üveges vállalkozó végezte.

A festés alatt készült el a templom mennyezeteinek oldalán futó "hangárkok" eltüntetése is. Erre nem igazán volt szükség,( melyről meggyőződhettünk a betömés után , mert a templom nem lett visszhangos ), a fűtésünk azonban télen mind kiment, továbbá bogarak és legyek lepték el a templomot. Hőszigetelés elé deszka borítás került speciális szegőlécekkel. A két sekrestye leválasztása is ekkor történt, valamint folyamatosan készült a liturgikus bútorzat is. Az asztalos munkákat Kicsák László nyírcsaholyi mester végezte.

A templomfestés összességében 16 millió Ft-ba került, melyet nagyon nehéz volt előteremteni. Kérelmek, pályázatok sora, sok összefogás eredménye. Az év végére az eredeti tervet kiegészítettük két kis képpel: a könnyező pócsi Istenszülő, valamint Romzsa Teodor vértanú püspök képével, melyre engedélyt kaptunk.


Az ikonosztázion elkészítésére pályázatot írtunk ki. Több pályamű érkezett, az egyházközség Egri Erzsébet grafikus tervét ítélte a legjobbnak, így az Ő terve alapján készült el. Az ikonokat Egri Erzsébet várvölgyi műtermében festette. Az ikonosztázion szerkezetét és faragványait a kárpátaljai görög katolikus liceum tanárai faragták. A szerkezetet a helyszínen 2006 nyarán építették föl, s elhelyezésre kerültek a folyamatosan elkészülő ikonok is. Az ikonosztázion szentelését az új megyéspüspök Kocsis Fülöp atya végezte 2008. augusztus 6-án, püspöki Szent Liturgia keretében.

 

 

 

LELKI ÉPÍTKEZÉS


Szabó Péter atyának, aki Sajószögedről kezdte szervezni a híveket, azt mondták, ne jöjjön be a városba még vásárolni se, mert erre a településre pap ne tegye a lábát. Az ő nyilvántartásában 102 család szerepelt. Ehhez hozzá kell, tenni, hogy amikor 1996-ban ezt ellenőriztem, kiderült több, mint 20 családról hogy római katolikus, és már a közben fölépült római templomba jár, további 20-ról, hogy már nem lakik itt, vagy csak azért van benne, mert kereszteltetett valakit, ami akkor éppen divat lett.

 

Vatamány Sándor szervezőlelkész 1995 szeptemberében átadott nyilvántartásában 87 név szerepelt, gyerektől idősig -benne a parochus 5 főt számláló családját is. Az iskolában 3 gyerek járt hittanra.

 

Mivel püspök Úr azt mondta, hogy itt kettő ezer görög katolikus él és meg kell szervezni őket, nagy megtiszteltetésként éltem meg, az Úr misszionáriusa lehetek, ezt komolyan is vettem és neki láttam.  A templom épült, mi pedig vasárnaponként a házasságkötő teremben tartottuk a szent liturgiát, ezért megkértem a római katolikus kollégát, engedjen be minket az ő templomába. Timkó István plébános úr testvéri szeretettel , készséggel, minden ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésünkre bocsátotta a templomot. Itt miséztünk templomunk fölszenteléséig.

A környező parókiák anyakönyveiből kiírtam a tiszaújvárosi címeket, mivel nagyon sok gyereket ebben az időben is elvittek " haza " kereszteltetni, vagy még nem vállalták föl a városban kapcsolatukat az egyházzal.( Ez még a későbbi években is probléma volt.)

 

1996 év elején mindenkit fölkerestem, akiről bármilyen formában megtudtam, hogy görög katolikus kötődése van. Először telefonon beszéltem mindenkivel, s kértem , hogy fogadjanak. Mindenkihez megbeszélt időpontra mentem. Sok hívőt fedeztem föl, lelkesítve őket. Lett is eredménye, de életemben itt tapasztaltam meg először az elutasítást is.

Nyár végén folytattam a hittan szervezéssel.Összegezve elmondható, hogy ilyen szintű ellenállást még nem tapasztaltam addigi életemben: az iskolákban nem örültek a hittannak, vagy terem nem volt, vagy kulcs, vagy kréta, vagy gyerek.

A családomat - gyermekeimet is - többször szóbeli , de egy esetben fizikai atrocitás is érte, mert " nem illettünk a képbe".

Marci kisfiam egyszer sírva jött az óvodából, bántották a templomépítés miatt.

 

Új, kibővített képviselő testületre kértem a püspök úr jóváhagyását, hogy több segítőm legyen. Kirándulásokkal, könnyedebb programokkal színesítettük életünket, hogy másokat is megnyerjünk. Szerveztünk mikulás estet a város óvodásai számára, melyen 530 - an vettek részt. Jótékonysági bált, agapékat, kiállításokat a közösségi házban, koncerteket a templomban.

 

Alapítványunkkal lelki segély telefonszolgálatot hoztunk létre, mely 1998 - 2002 között működött. Ebben az időszakban nagyon sok öngyilkosság volt a városban ( évi 10-20 ), mely miatt szerettünk volna segítséget nyújtani. A szolgálat kiképzett először 21, majd 2000-ben újabb 8 ügyelőt a feladat ellátására.A szolgálat vezetője a parochus lett, a szuperviziót a városi pszichiáter látta el. Erőnket talán túlfeszítettük, mert minden nap ügyeltünk 18 - 24 óra között, s az ügyelők gyorsan kifáradtak. Egy idő után már nem tudtunk új tagokat toborozni a képzéshez. További gondot jelentett a szolgálat anyagi fedezetének biztosítása. Ezt pályázatok benyújtásával, a város támogatását kérve igyekeztünk előteremteni. 1999-ben beléptünk a GYITOSZ szervezetbe, mely szakmai segítséget, szervezettséget adott, s egy bizonyos "központi támogatást" a telefondíjakhoz. Sajnos az anyagi problémák és az ügyelők kifáradása miatt 2002 - ben megszüntettük a lelki segély telefonszolgálatot.

 

 

A 2000. Szent évet sok lelki programmal színesítve éltük meg. 


 


 

Az általános leírás után röviden egy - egy évben a következő főbb események történtek

 

1991

Az Egyházközség alapítása a hívek ismételt kérésére történt. A lelki ellátást ekkor Szabó Péter sajószögedi parochus végezte. Elindított a rendszeres misézést először az MDF irodában, majd a házasságkötő teremben.

Megalakul a templomépítő bizottság, amely tárgyalásokat folytat a város vezetőivel a templom és parókia helyéről. Több variáció volt: az egyik szerint a polgármesteri hivatal és a posta közötti park helyén, másik szerint a Szent István út jobb oldalán , szemben a két templommal ( ma a Szent István szobor áll itt ), a két templom között ( ma Penny Market ), valamint a jelenlegi helyen.

 

1992

A Püspök atya Vatamány Sándor újszentelt papot nevezi ki Tiszaújváros önálló szervező lelkészévé. Az egyházközség hívei a papcsalád elhelyezésére lakást vásárolnak a Szederkényi út 7 II/2 szám alatt. Ez egy másfél szobás, 49 m2 -es lakás, egyik szobája irodaként szolgál.

 

 

1993

Elindul a hívek szervezése, és a templom tervezése. Az egyházközség első építkezése egy kis fakápolna építése ( 6 x 4 m alapzatú, jelenleg Jármi nevű faluban van ), mely teljes fölszereltséggel bírt, de mindösszesen 15-20 ember fért bele. Ennek helye a telek Bartók Béla úti oldalán volt. ( Ma itt a templom és parókia közötti gépkocsi bejáró található). Év végére a Nagy József András építész tervező, Gedeon András statikus tervező, Ruszkabányai András gépész tervező által készített terveket a Püspök Úr jóváhagyta azzal a kikötéssel, hogy első lépcsőben csak a templom épülhet. A polgármesteri hivatal ingyenes használatba adja a 2455 m2 nagyságú telket. E helyen előzőleg kőzetgyűjtemény állott.

 

 

1994

A pontos tervek alapján megtörténik a templom építésének versenytárgyalása. Nyolc ajánlat érkezik be, melyek közül a NOVA VIA Kft nyeri el az építés jogát. Az építkezés májusban kezdődik, de az alap elkészítése után a kivitelezés pénzhiány miatt megakad, az építők levonulnak. Ősszel, a Kirche in Not segélyszervezet 60 ezer DM adományával tovább folytatódik az építkezés.

 

1995

Tavasszal folytatódik az építés. Sok adomány érkezik az ország minden tájáról. A püspök atya elmozdítja Vatamány Sándort, helyére Kicsák György kisvárdai segédlelkész nyer kinevezést.

Az átadáskor a templom falai állnak, kívül a nemes vakolat és a tetőzet készül.

Az új parochus az átadást követően 1.5 Millió Ft külföldi segélyt, és 1 Millió Ft egyházmegyei segély kap Püspök Úrtól. Ezzel együtt az építkezés nehéz helyzetbe kerül. A kivitelező cég ellen csődeljárás folyik, november elején megtörténik az elszámolás. Az egyházközség a parókus családja elhelyezésére november hónapban 69 m2 nagyságú lakást vásárol az Árkád sor 4 szám alatt, mely már a templomhoz közelebb van, és az öt tagú család számára is jobb körülményeket biztosít. A parókus novemberben pályázatot nyújt be városhoz a templom befejezésére, melyet 5 Millió Ft-tal támogat a testület.

 

 

1996

A templom befejezését célzó munkálatokra versenytárgyaláson születik döntés, a nyertes a miskolci Méfisz Kft. Télen módosítva lett a villamos és a gépészeti terv. A végleges formák elfogadása után a villanyszerelést a 31. Sz vill. Szer Kft. végzi, a gépészeti kivitelezést Pákh Endre vállalkozó. A belső festés Makláry Zsolt festőművész megkérdezése után Tilatex acqua műgyanta alapú festékkel történik. A belső állványt júniusban bontják ki, ez után történik 1m vastagságban kavicsfeltöltés, aljzatbeton, szerelések, burkolás. A nyári hónapokban külső feltöltés és a közművek (villany, gáz, víz, csatorna ) kiépítése után fűvesítés és kerítés építés volt.A parochus nagyobb egyházközségekben lelkigyakorlatok, és Szent Liturgiákon gyüjt a templom építésre, 200 ezer Ft gyűlikössze. A megyéspüspök úr az egész egyházmegyében gyűjtést rendel el a templom építésére, 150 egyházközség küldi el adományát, összesen 600 ezr Ft-ot.

A szentelés időpontja: augusztus 11, melyet 64 pap és 1500 hívő részt vételével Keresztes Szilárd megyéspüspök úr végez.

A parókus indítványozására az egyházközség létrehozza Segítség Egy Jobb Életért nevű alapítványát, melynek a parókia közösségi ház építése és működtetése a célja. Az alapítvány pályázatot nyújt be az Együttműködő Holland Alapítványok közép és Kelet Európáért nevű szervezethez.Télen átdolgozásra kerül a parókia terve és sikerül a telket is 550 m2-ttel megnyújtani a Bartók Béla úti szakaszon.

 

1997

A Püspök atya jóváhagyja a parókia és közösségi átdolgozott ház tervét. Az építkezéshez a Holland alapítvány 11.5 Millió Ft támogatást nyújt. A parókia építése májusban kezdődik, (előtte februárban lett levágva 80 db nyárfa ). A nagy sár és sok víz gondot okoz.

Az építést Nagy Zoltán mester nyerte el a hat ajánlkozó közül. Júniusban a hollandok ellenőrzést tartanak, megfelelőnek tartják az ütemet. Év végére elkészülnek a falazatok és a tetőzet. Év közben a város testülete újabb 5 Millió Ft támogatást ad. Az új Áfa törvény lehetővé teszi az Áfa visszaigénylését, mely a megyében elsőnek nekünk lett megítélve! Ettől kezdve évente rendszeresen sikerül az Áfa visszaigénylése. Területfejlesztési alap, civil szervezetek alapból 1- 1 Millió Ft ot kapunk pályázat útján. Ez évben volt elsőáldozás templounkban először, 14 fiú és lány járult a szentséghez, a templom megtelt hívekkel. Karácsonykor a hittanosok pásztojátékot adnak elő, közel 200 hívő előtt.

A munkák összehangolása és irányítása mellett koncertet adunk a templomban, jótékonysági bált szervezünk, templomi mikulás rendezvényünkön 450 gyerek vesz részt.A templomba erre az alkalomra készül el a padozat, melynek megáldását a parókus végezte el szent miklós ünnepén.

 

1998

Tél elmúltával folytatódnak a munkák a parókián: villanyszerelés TVK Univill Kft, gépészet Pákh Endre, burkolás, festés, a famunkát Torkos Zoltán nyékládhazi mester végzi. A helyiségek kialakítása úgy történik, hogy lelki segély telefonszolgálat céljára megfeleljen. Így belső telefonrendszer készül. E célra beadott pályázatunk 1,5 Millió Ft-ot nyer. A parókiával együtt épül a garázs és a harangfal és az összes bejáró és járda. Az építkezés júniusban befejeződik, e hónapban beköltözünk, júliusban megszületik András fiunk( Marcell, Mercédesz, Barnabás után ).A ház megáldására püspök úr nem jött el, Figeczki Balász főesperes végzi a templombúcsúval egybe kötve. A teljes költség 26 Millió Ft. Ez év tavaszától gőzerővel folyik a templom festésének tervezése, mellyel Makláry Zsolt festőművészt bíztam meg. Több templomot látogatunk meg ( Beloiannisz, Nagymihály, Eperjes, Ráckeve ), lassan kialakul a koncepció is. Püspök atya kiegészítéseket kér.

Ősszel Shinkszián Vanda: samottművek kiállításával nyitjuk meg a közösségi házat.

A terület rendezésére még 200 teherkocsi feltöltő földet, és 30 kocsi humuszt vásárolunk, utána újra füvesítünk és parkosítunk.

 

1999

 

Tavasszal kezdődik a kerítések építése, melyet az egri Mélyépítő Kft, végez el. A templom előtt díszteret alakítunk ki. A templom festésének kiegészített és átdolgozott terveit Püspök úr jóvá hagyja, nem kérek egyházmegyei támogatást.

Májusban indult el a munka első üteme: miután minden mozdíthatót leszereltünk, állványozás következett. A vakolat felső rétegét eltávolítottuk, melyre 20 éves oltott mésszel a szeccó technika nagymesterétől ( Patay Béla festőművész) megtudott recept szerint felső simítás készült a teljes belsőben. A munka első ütemeként a kupola alá ( kívülről )csatorna készül, amely eddig hiányzott. Garami József sárospataki bádogos mester készíti, valamint a víz teljes kizárására és külső fény tompítására a templom ablakai fényvédő üveggel és hőszigetelő technikával egészül ki, melyet Keresztesi Imre mezőcsáti üveges mester készít.  A vakolás augusztus elejére készül el.

Makláry Zsolt festőművész a kupola pantokrátor képével megkezdi a templomfestést szeptember közepén. (A kék háttér elkészítésében magam is részt veszek, örülök, hogy így is szolgálhatok). A festést imádsággal kezdtük el, munkája közben a művész majdnem állandóan különböző liturgikus kazettákat hallgat, imádkozik. Csodálatos az egész helyzet, az Úrnak méltó hajlék készül. A képet december 10 - én fejezi be, tovább nem tud dolgozni, mert fázik a keze a hideg miatt.

A lelki segély szolgálat elindul. Rengeteg a hívás. Az ügyelők nagy lelkesedéssel végzik, az egész csapat mint egy nagyobb család úgy összetart.

 

Nagy lehetőség adódott szociális otthon építésére. A városnál pályázaton 40 Millió Ft és 10000 m2 telket nyerünk, Nagy József elkészíti a látványtervet. Püspök úr néhány perc alatt elintézi ezt a kérdést: nem kell. Nagyon sajnáltam.

2000 Szentév

Az egész évben felfokozott világvége várás tapasztalható. Sok imádságot végeztünk, külön lelki hangsúlyt fektettem a húsvét megünneplésére. Ez évben másodszor, ez alkalommal 14 gyerek volt elsőáldozó templomunkban. Folytatódik a festés. A templomrészeket külön-külön állványozzuk be. A központi rész festése alatt a liturgiák a közöségi ház termében vannak, utána a templomban. Minden szombaton a teljes templomot takarítjuk feleségemmel és gyerekeimmel, mert a takarításba a hívek belefáradtak, már senki se vállalja. Ez így megy egész évben. Néha gyerekek segítenek. Év végére a központi rész és a szentély mennyezete készül el.

Egyházművészeti kiállítást rendezünk a szent év jegyében, melyre nagyon értékes kincseket is (bizánci kódexek) sikerül beszerezni. A kiállítást egyházi részről Dr Pregun István főhelynök beszéde nyitja meg. A kiállítás rendező szakembere:Kárpáti László múzeológus Miskolcról. Külön ki kell emelni a sok értékes ikon és kegytárgy kiállításán kívül azokat a kódexeket, melyek létezéséről nem is tudtunk, melyeket a Pannonhalmi Bencés Pőapátság bocsájtott rendelkezésünkre. A kiállítás látogatói betekintést nyerhettek a szeccho technikával való festésbe is, hisz közben a szentély oldalfalának festése folyt, egészen december 20-ig. A kiállítást 3 ezren tekintették meg négy hét alatt.

Az egész év folyamán feleségem nagyon sok áldozatot hoz a festés érdekében: napi ellátás, mosogatás, a festők elhelyezése ( néha 10 fő ), akik a közösségi házban laknak.

Szeptember 1-től oldallagosan ellátom a sajószögedi parochiát is, amely Tovai József nyugdijba vonulása miatt vált szükségessé.

 

2001

Húsvét után újra állvány kerül a templomba, először az északi hajóban folytatódik a festés. A művész úr közben építkezik, a segédek személyével is gondok vannak, ezért nagyon elhúzódik. Az északi rész után a déli és nyugati rész egyszerre készül, az állványt december 11-én bontjuk ki, visszakerülnek a csillárok. A festés kifizetése is nehézségekbe ütközik, 2 millió Ft -ot nyertünk a NKÖM pályázatán, de a minisztérium a kifizetést 2002 évre halasztotta. A 2 Millió Ft áthidalása nagy gondot okoz. Az Önkormányzat ez időben 2 éves költségvetést készített a két évre 4 Millió Ft-ot adtak.


A 4. Sz. bölcsőde épületét a reformátusok kapják meg szociális otthon építésére, a Széchenyi tervből 181 Millió Ft-ot nyernek hozzá.

 

 

2002

Február 24-én a MTV tőlünk közvetíti a Szent Bazil liturgiát. Erre az alaklomra készül el a még hiányzó Pócsi Kegykép másolata és Romzsa Teodor püspök, fölszentelt vértanú képe. Ez utóbbit Püspök úr glória nélkül engedélyezte, Teodor felirattal.

A minisztériumi pénz megérkezik.

A választás nagyon durva volt a városban., mely után a hívek létszáma a szertartásokon azonnal 1/3 - ával csökken! Borzasztó! A hittan oktatáson részt vevő gyerekek létszáma növekszik. Vaszil Csilla végzett hittanár főállásban lép be az oktatásba, és az összes intézményben jelen vagyunk a városban, és a környékbeli falvakban is minden intézményben. A csoport létszámok azonban sajnos csökkentek! Karácsonykor sokkal kevesebb hívő volt a templomban, a gyerekekkel szép pásztorjátékot adtunk elő.

A lelkisegély szolgálat - bár szükség lenne rá, mégis megszünteti az ügyelést. További ügyelőket kellene képezni, de nincs jelentkező, az anyagiak is teljesen elfogynak. Az alapítvány más feladatokra összpontosít.

A sajószögedi egyházközség átvételével a gondok is szaporodtak. A templom állapota rossz, a falak az elmúlt évek árvizei miatt 2 - 3 méter magasságig vízesek. Az északi oldalon repedés van. Elkészülnek a vizsgálatok is, a fal és a mészkő alap is három helyen az aljáig meg van repedve, gyors felújítás szükséges.

A hívek egy kis csoportjából megalakul a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja, a vezetője a tisztelendő asszony: Kicsákné László Magdolna. Az év folyamán kb ezer zsák ruházati, és 1 tonna tartós élelmiszer segélyanyag kerül kiosztásra. Karácsony előtt saját gyűjtést is rendezünk, 1,5 tonna élelmiszer gyűlik össze a Spar áruházban, melyekből csomagokat készítünk és kiosztunk a rászorulóknak.


2003

 A sajószögedi templom felújítása érdekében a parókia telkét megosztottuk, majd az így kialakított két új telek eladásából, valamint a kárpótlásból az egykori tanítói lakásért az államtól kapott 3.8 Millió Ft, továbbá Sapard pályázaton nyert 6 Millió Ft , így összesen 13 Millió Ft-ot sikerült összegyűjteni a renoválásra. A felújítás a belső burkolat felbontása, és a teljesen átvizesedett fél méternyi föld kihordásával kezdődött. Ezt követte a falak elvágása és szigetelő lemez behelyezése. A mészkő alap kívülről és belülről is meg lett vésve, és vasbetot megerősítést kapott. A teljes vakolat leverésre került kívül és belül, ajd teljesen új villanyszerelést kapott.


2004


Tovább folytattuk a sajószögedi templom felújítását. A falak kiszáradása után új vakolatot kapott. A szigetelést és a vakolást nagy István tiszapalkonyai vállalkozó végezte. A vakolat kiszáradása után készült a belső szigetelés,majd egy réteg beton. A kiszáradás után a belső festést Anducska Tibor érpataki diszítő festő mester végezet. A templom szentelését Dr. Keresztes Szilárd megyéspüspök Úr végezte püspök Szent Liturgia keretében a templombúcsúval egybekötve 2004 szeptember 8-án.

Tiszaújvárosban új harangok kerültek a harangfalba. A nagyharang Szent Konstantin tiszteletére Tiszaújváros polgármesteri Hivatala adományozásából, a kis harang Szent György  tiszteletére, a hívek adományából készült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vége a Historia Domus oldalnak

(c) by Kicsák György parochus 2005 

Naptár:

January 2019
VHKSzCsPSz
 1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18 19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  31

Pontos idő:

Névnap:

Ma 2019. 1. 19, szombat, Sára napja van.

Keresés a portálon :

Szlogen :

:: Urunk színeváltozása Görög Katolikus Egyházközösség

Hírlevélrefunkciók:

Kicsák György parochus
H-3580 Tiszaújváros, Bartók B. u. 22.
Vezetékes: 06-49/540-430; Mobil: 06-30/740-4448
gorogkategyhaz@ominet.hu
www.epiphania-tiszaujvaros.hu

ApacheMYSQL
3.84.186.122 :: 73546 | Betöltési Idő: 0.003403 másodperc alatt. | Utolsó Frissítés: 2019.1.19.